ONE STOP SERVICE FULL SERVICE
SERVICE MY NUTRIRE

CONSULTING SERVICE

เราใส่ใจในทุกรายละเอียดของลูกค้า เพราะ”ลูกค้าเป็นมากกว่าคนสำคัญ” นิวทรีเร มีทีมงานบริการที่จะช่วยเหลือตอบทุกข้อสงสัย ด้วยความยินดี เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้า เกิดความพึงพอใจสูงสุดในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการ บริการที่รวดเร็ว

DEVELOPMENT

เมื่อลูกค้าสนใจในข้อเสนอและผลิตภัณฑ์ทาง นิวทรีเร จะดำเนินการออกใบค่าใช้จ่ายบริการเกี่ยวกับการพัฒนาสูตรเพื่อพัฒนาสูตรตาม Concept ของลูกค้าให้ตรงตามความต้องการและเข้าสู่ระบบขั้นตอนการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์

VALIDATED RESEARCH & DEVELOPMENT

ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นิวทรีเร ดำเนินการผลิต วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในการที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ผ่านเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูแล ปกป้องคุณภาพของ ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้คงคุณภาพดี และปลอดภัยกับผู้บริโภค


EXPENSES PRODUCT

แจ้งเอกสารใบเสนอราคาค่าใช้จ่ายในส่วนของ วัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้งในการผลิตสินค้าตามกระบงนการของทางโรงงานและแจ้งแผนกำหนดและระยะเวลาการออกผลิตภัณฑ์

CERTIFICATE / DOCUMENTS SERVICES

บริการจดแจ้ง อย. ของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีบริการขอ Certificate of free sale (CFS) คือ หนังสือรับรองการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแสดง ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่สามารถจัดจำหน่าย ได้ทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ และ Certificate of Origin เป็นหนังสือ รับรองถิ่นกำเนิด/สัญชาติของสินค้าว่ามีการผลิตที่แท้จริงในประเทศใด เพื่อใช้รับรองการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการนำเข้าสินค้า ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆ

LOGO & PACKAGING DESIGN

นิวทรีเร มีทีมนักออกแบบที่มีประสบการณ์ทั้งด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และออกแบบกราฟิก (Graphic Design) สามารถให้บริการงานออกแบบได้ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ ฉลาก ถุง สื่อโฆษณาส่งเสริมการขายต่างๆ อาทิ แผ่นผับ โบชัวร์ โปสเตอร์ ไวนิล X-stand Roll-up ฯลฯ รวมถึงการออกแบบโลโก้และแบรนด์ ของผลิตภัณฑ์

STANDARDIZED PRODUCTION

นิวทรีเร ใส่ใจทุกขั้นตอนของการผลิต ทั้งในกลุ่ม - Functional Beverages (ผลิตภัณฑ์ในรูปผงชงดื่ม) - Dietary Supplement (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ผลิตตามมาตรฐานระดับสากล GMP HACCP ISO22000 เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด ผ่านกระบวนการ Quality Control ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

LOGISTIC SERVICE

บริษัทนิวทรีเร เราใส่ใจ และต้องการส่งสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านระบบการขนส่งที่ปลอดภัย เพื่อเก็บรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ส่งถึงมือลูกค้าอย่างสมบูรณ์