22

YEAS OLD

OEM/ODM

PROFESSIONAL

ABOUT US

        ระยะเวลากว่า 23 ปี ที่ บริษัท นิวทรีเร จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้านการเป็นผู้นำในการให้บริการ OEM ODM ซึ่งเป็นโรงงานรับผลิตอาหารเสริม รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพและความงามในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ทำให้เรามองเห็นโอกาสและการเติบโต ในธุรกิจด้านสุขภาพของประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงมีความจำเป็นต่อผู้บริโภคมากขึ้น เพราะผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อาหารเสริมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เราจึงมุ่งพัฒนาศักยภาพในการผลิตอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้เติบโตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และจะพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง เราหาวิธีที่จะทำให้ต้นทุนในการผลิต ลดลงแต่ไม่กระทบต่อคุณภาพของสินค้าเพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของแบรนด์หน้าใหม่ได้มีโอกาสได้ลงทุนในธุรกิจอาหารเสริมในราคาที่ถูกลง

✅เริ่มก่อตั้ง บริษัท นิวทรีเร จำกัด เป็นโรงงานผลิต กาแฟ และชา ผงชงดื่ม ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัท 15 ล้านบาท

2009

2021

✅ขยายฐานการผลิตต่อเนื่อง และเพิ่มเติมเครื่องจักรขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการผลิตขนาดใหญ่

✅ขยายมาตรฐานและกำลังการผลิตต่อเนื่อง รองรับการผลิตสินค้าครบทุกรูปแบบ รูปแบบผงชงดื่ม, Tablet, Softgel, Jelly, Gummy, Capsule ฯ

✅เพิ่มเติมไลน์การผลิตเพื่อรับผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าและตลาด

VISSION

มุ่งมั่นวิจัย พัฒนา เพื่อเป็นผู้นำโรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้มาตรฐานสากลเราพร้อมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

MISSION

🎯1.คิดค้นพัฒนาและวิจัยสูตรของผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ โดยดำเนินการภายใต้ความปลอดภัย คุ้มค่า และเห็นผลลัพท์ที่วัดได้จริง
🎯2. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดจำกัดของกำลังการผลิตให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🎯3.ให้การบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) เพื่อให้เกิดความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด ด้วยมาตรฐานการบริการที่เหนือความคาดหมาย
🎯4.ยกระดับความสามารถและศักยภาพของบุคลากรให้มีความโดดเด่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านบริการ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท

WORLD WIDE

& WORLD WIDE PARTNERS

INGREDIENTS STANDARD
CERTIFICATES&LICENSES

GHP (Good Hygiene Practicie(s)

มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอาหาร สุขลักษณะที่ดี มีมาตรฐาน ทั้งกระบวนการผลิต สถานที่ ทำเลที่ตั้ง อุปกรณ์ ตลอดจนการขนส่ง จะต้องมีการปกป้องและไม่มีการปนเปื้อนลงสู่อาหาร บริษัท นิวทรีเร จำกัด ได้รับรองระบบจาก GMP อัพเกรดเป็น GHPs สู่อีกขั้นของมาตรฐานการผลิตอาหารเสริม

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

มาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร โดยเน้นการวิเคราะห์และควบคุมกระบวนการผลิต ในจุดที่มีความเสี่ยงหรือจุดวิกฤต และกำหนดมาตรการในการควบคุมอันตราย อันมาจากเคมี ชีวภาพ และกายภาพไม่ให้ไปสู่ผู้บริโภค

ฮาลาล (Halal)

อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเครื่องหมายฮาลาล เป็นเครื่องหมาย ที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆ ได้อนุญาต ให้ผู้ประกอบการทำการประทับ หรือแสดงลงบนฉลาก หรือผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใดๆ โดยใช้สัญญลักษณ์ที่เรียกว่า “ฮาลาล”​

ISO 9001:2015: Quality management systems—Requirements

ISO 9001:2015เป็นระบบที่ใช้สำหรับ บริหารกระบวนการให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้

ISO 22000:2018 Food Safety Management System (FSMS)

ISO 22000:2018 เป็นระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ในอุตสาหกรรมอาหารโดยตรงซึ่งครอบคลุมข้อกำหนดทั้ง GMP, HACCP รวมถึงข้อกำหนดที่สำคัญ ภายในระบบการจัดการขององค์กรมาตรฐาน มุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการให้รักษาความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร มีการควบคุมอันตรายทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความถูกต้องและปลอดภัยต่อสินค้า

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 การรับรองเลขที่่ ๒-๕๒๑๓/๒๕๖๐

บริษัท นิวทรีเร จำกัด ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)ซึ่งองค์กรต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุม ถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างน้อยกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ดังนี้ (1) การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ (2) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ (3) การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and Adaptation) หรือ (4) การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural Environment) และสื่อสารนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม ให้บุคลากรในองค์กรทราบ

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๕)

มาตรฐานแรงงานไทย คือ ข้อกําหนด ข้อปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการท่างาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทํางาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทํางาน การมีมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิด คุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน เป็นข้อกําหนดขั้นต่ําที่ต้องดําเนินการเพื่อให้ได้อาหารที่เหมาะสมสําหรับมนุษย์บริโภค ซึ่งเป็นการจัดการด้านความพร้อมของสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิต

CEO NUTRIRE

MANAGING DIRECTOR

คุณโจเซฟ วอง

คุณวรรณี วอง

ตลอดระยะเวลา 23 ปี ที่นิวทรีเรดำเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม
เราใส่ใจในการคิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพื่อสุขภาพที่ดีตลอดเวลาและยังให้การดูแลลูกค้าด้วยความจริงใจ เพราะลูกค้าคือ“พันธมิตรที่จะช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

เรายังคงที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด    “นิวทรีเร มากกว่าสร้างแบรนด์ แต่เราพร้อมสร้างคุณให้เติบโตไปพร้อมกัน”